Oportunitati de finantare


Lista finantari

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. Axa Prioritara 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare.

 

Domeniul major de interventie 2.3 –  Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare.  Operatiunea 2.3.2:  Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor si crearea de noi locuri de munca pentru CD

OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Obiective:

- dezvoltarea capacitatii de cercetare a intreprinderilor,  in vederea cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata.

- crearea de noi locuri de munca  in intreprinderi pentru activitatea de CD.

SOLICITANTI ELIGIBILI:

Intreprinderi organizate conform Legii nr. 31/ 1990, Republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,  care au activitate de cercetare-dezvoltare mentionata in statut.

ACTVITATI ELIGIBILE:

Proiecte de modernizare a unei infrastructuri existente prin achizitionarea de noi instrumente si echipamente de cercetare si lucrari de modernizare a locatiilor de cercetare.

Proiecte de constructii/extindere de cladiri pentru crearea de noi centre sau laboratoare de cercetare in cadrul intreprinderii si achizitionarea de noi instrumente si echipamente de cercetare.

Durata proiectelor este de max. 24 luni - pentru proiectele de modernizare sau de constructii/ extindere de cladiri.

Perioada de implementare nu poate depasi data de 1 iulie 2015.

VALOAREA MAXIMA DIN PARTEA FINANTATORULUI:

Bugetul alocat: 100.000.000 lei.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile:min.1.000.000 lei - max. 40.000.000 lei. Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi echivalentul in lei a 50 milioane Euro.

Dimensiunea maxima a asistentei financiare nerambursabile, ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, nu poate depasi urmatoarele intensitati:

- pentru intreprinderi mari: 50%   (40% in  regiunea Bucuresti - Ilfov);

- pentru intreprinderi medii: 60% (50% in regiunea  Bucuresti – Ilfov);

- pentru intreprinderi mici: 70%    (60% in regiunea  Bucuresti - Ilfov).

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT:

Data limita pentru depunerea proiectelor: 7 septembrie 2012.

Informatii suplimentare: www.fonduristructurale.ancs.ro

Asistenta financiara nerambursabila acordata din FEDR