Oportunitati de finantare


Lista finantari

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. Axa Prioritara 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare.

 

TITLUL PROGRAMULUI:

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. Axa Prioritara 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare.

Domeniul major de interventie 2.3 –  Accesul întreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare. 

Operatiunea 2.3.3:  Promovarea inovarii în cadrul întreprinderilor

OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Obiectivul urmarit prin aceasta operatiune este de a stimula inovarea în întreprinderi prin finantarea unor proiecte care dezvolta produse si/sau procese noi sau substantial îmbunatatite în scopul productiei si comercializarii. Specificul acestor proiecte consta în valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau  idei brevetate, ca baza de pornire pentru dezvoltarea acelor procese, bunuri sau servicii propuse în  cadrul acestor proiecte.

SOLICITANTI ELIGIBILI:

Întreprinderi organizate conform Legii nr. 31/ 1990, Republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,  pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate. Activitatea de cercetare-dezvoltare poate sa nu existe în obiectul de activitate al întreprinderii.

ACTVITATI ELIGIBILE:

Se vor finanta  proiecte de inovare de produse si procese pentru bunuri si servicii. Sunt  eligibile numai proiectele care  utilizeaza rezultatele unor activitati de cercetare - dezvoltare

sau idei brevetate. Acele proiecte care pot fi considerate inovari  de proces în servicii, deoarece. Tipuri de proiecte:

- Proiectul tehnologic inovativ - prin acest proiect se va realiza o inovare de produs, o inovare de produs si de proces, sau numai inovare de proces, atât pentru bunuri cât si pentru servicii, bazate pe exploatarea si utilizarea cunostintelor stiintifice si tehnologice sau pe idei brevetate. Activitatile care pot fi finantate în cadrul acestor proiecte se pot grupa astfel:

o   Activitati de dezvoltare experimentala;

o   Alte activitati de inovare;

o   Activitati pentru introducerea în productie a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii sau a dreptului de proprietate industriala

- Proiecte pentru întreprinderi nou-create inovatoare - prin aceste proiectele de întreprinderi nou-create inovatoare sunt sprijinite activitatile de cercetare industriala si/sau de dezvoltare experimentala, precum si activitatile care sustin introducerea în productie, producerea si livrarea pe piata a unui produs (bun sau serviciu), nou sau substantial îmbunatatit. Activitatile care pot fi finantate în cadrul acestor proiecte se pot grupa astfel:

o   Activita?i de cercetarea industriala;

o   Activita?i de dezvoltarea experimentala;

o   Alte activitati de inovare;

o   Activitati pentru introducerea în productie a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii sau a dreptului de proprietate industriala dreptului de proprietate industriala.

Perioada de implementare nu poate depasi data de 1 iulie 2015.

VALOAREA MAXIMA DIN PARTEA FINAN?ATORULUI:

Bugetul alocat: 15 milioane lei.

Dimensiunea maxima a asistentei financiare nerambursabile pentru finantarea tuturor activitatilor mai putin cele aferente introducerii în productie a rezultatelor

cercetarii reprezinta ajutor de stat pentru CDI, nu pot depa?i urmatoarele cote:

 

Tipul întreprinderii

Mare

Mijlocie

Mica

Dezvoltare experimentala

25%

35%

45%

Obtinerea si validarea  drepturilor de proprietate industriala (pentru dezvoltare experimentala)

-

35%

45%

Servicii de consultanta în domeniul inovarii si servicii de sprijinire a inovarii

-

Max. 0,2 milioane Euro per 3 ani

Detasarea/angajarea de personal cu înalta calificare

-

50%

 
Dimensiunea maxima a asistentei financiare nerambursabile pentru activitatile de introducere în productie a rezultatelor cercetarii, ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului,  nu poate depasi urmatoarele cote:

-  pentru întreprinderi mari: 50%   (40% în  regiunea Bucuresti - Ilfov) 

-  pentru întreprinderi medii: 60% (50% în regiunea  Bucuresti – Ilfov)

-  pentru întreprinderi mici: 70%    (60% în regiunea  Bucuresti - Ilfov).

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT:

Data limita pentru depunerea proiectelor: competitia lansata este deschisa continuu (fara un termen fix de depunere a propunerilor de proiecte), pâna la epuizarea bugetului alocat.

INFORMAII SUPLIMENTARE:

www.fonduristructurale.ancs.ro

Asistenta financiara nerambursabila acordata din FEDR