Oportunitati de finantare


Lista finantari

Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

 

NUME PROGRAM: POS CCE AXA PRIORITARA 1 – Un sistem inovativ si ecoeficient de productie, DM 1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM; Operatiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

Obiectivul specific al acestui domeniu major de interventie consta in sprijinirea dezvoltarii durabile a intreprinderilor mici si mijlocii, in vederea realizarii obiectivului general al Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” si anume cresterea reprezentativitatii produselor din Romania pe pietele externe, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor in comparatie cu productivitatea medie a Uniunii Europene.

SOLICITANTI  ELIGIBILI:

Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt microintreprinderi, intreprinderi mici sau mijlocii. Astfel, pot beneficia de ajutor nerambursabil societatile comerciale si societatile cooperative infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

ACTVITATI ELIGIBILE:

§Infiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari si etalonari

§Implementarea si/sau certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 (produselor si/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001, EMAS sau echivalente, sau sistemului de management integrat calitate/mediu sau de acreditare a laboratoarelor ;

§Etichetarea ecologica;

§Certificarea produselor/serviciilor/proceselor.

VALOAREA DIN PARTEA FINANTATORULUI:  Valoarea maxima a sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi solicitat nu poate depasi suma de 840.000 lei (echivalentul in lei a 200.000 euro), cu conditia respectarii prevederilor referitoare la ajutorul de minimis, si nu poate fi mai mare de 20% din valoarea cifrei de afaceri anuale inregistrata de catre intreprinderea solicitanta in ultimul exercitiu financiar incheiat, cu exceptia proiectelor ce vizeaza infiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari si etalonari, (conform activitatilor eligibile specificate in ghidul programului) pentru care limita este de 30%.

RATA DE COFINANTARE DIN PARTEA FINANTATORULUI (%):

Intensitatea maxima a ajutorului de minimis acordat in cadrul acestui apel este de:

- 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru microintreprinderi si intreprinderile mici;

- 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru intreprinderile mijlocii.

Beneficiarul de ajutor de minimis in cadrul acestei scheme trebuie sa faca dovada unei contributii de minimum 30%, respectiv 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, contributie asigurata de solicitant fie din resurse proprii, fie prin surse atrase (de exemplu credit), intr-o forma libera de orice ajutor de stat.

Intensitatea maxima a ajutorului reprezinta procentul maxim calculat la valoarea eligibila a proiectului (valoarea cheltuielilor eligibile) care poate fi finantat din fonduri nerambursabile.

Ajutorul de minimis nu se cumuleaza cu ajutorul de statacordat in legatura cu aceleasi costuri eligibile, in cazul in care o astfel de cumulare ar avea drept rezultat o intensitate a ajutorului care depaseste intensitatea ajutorului stabilita, pentru conditiile speciale ale fiecarui caz, de un regulament de scutire pe categorii sau de o decizie adoptata de Comisie .

Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de minimis primite de catre solicitant.

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT:

Pentru aceste proiecte de investitii se aplica procedura apelului de proiecte cu termen limita.

Apelul de proiecte se lanseaza pe 28.11.2011 si ramane deschis pana pe data de 28.02.2012 ora 16.00.
Aplicatia electronica de inregistrare on-line a proiectelor se va deschide pe data de 15.12.2011, ora 09.00.

In intervalul 15.12.2011 ora 09.00 si 28.02.2012 ora 16.00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. Toate proiectele depuse vor fi evaluate si vor obtine un punctaj conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, urmand ca alocarea financiara efectiva sa se faca in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de proiectele declarate eligibile si avizate pentru finantare de catre AM POS CCE, pana la nivelul bugetului alocat apelului.

INFORMATII SUPLIMENTARE:

http://oiimm.mimmcma.ro/category/oiimm/cereri-de-proiecte-2011