Oportunitati de finantare


Lista finantari

Sprijinirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) la finantari

TITLUL PROGRAMULUI: Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60 / 2011 si Normele metodologice de aplicare a ordonantei

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 60 / 2011 reglementeaza modul de acordare a facilitatilor unei linii de credit cu dobanda partial subventionata si, dupa caz, cu garantarea creditului de catre stat, ce vizeaza sprijinirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la obtinerea de finantari pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an.

 

SOLICITANTI ELIGIBILI:

I.M.M.-urile sunt eligibile in cadrul programului daca, la data aprobarii creditului, indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

  Nu se afla in dificultate in sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate (2004/C 244/02), publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004;

  In cazul in care a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat impotriva lor, aceasta a fost deja executata, creanta fiind integral recuperata;

  Nu se afla in litigiu, in calitate de parati, cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutia de credit partenera;

  Suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat intr-o perioada de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), luand in calcul inclusiv ajutorul acordat in baza programului, nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul I.M.M.-urilor care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;

  Nu figureaza cu credite restante in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.);

  Nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati (C.I.P.);

  Impotriva lor nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;

  Prezinta institutiei de credit finantatoare garantii colaterale pentru cel putin 40% din valoarea creditului;

  Au minimum 2 ani de activitate consecutivi;

ACTVITATI ELIGIBILE:

  Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru:

  • Cheltuieli privind aprovizionarea, productia, desfacerea;
  • Cheltuieli privind executarea de lucrari si/sau prestarea de servicii;
  • Cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
  • Alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;
  • Cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate;
  • Plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
  • Alte costuri de operare.
  •  

VALOAREA DIN PARTEA FINANTATORULUI: Linia de credit este in valoare maxima de 125.000 lei si se acorda cu urmatoarele facilitati:

  Dobanda partial subventionata - subventia acordata I.M.M.-urilor de la bugetul de stat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., in cuantum de maximum 70% din dobanda calculata pentru creditele in lei, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordata in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

  Garantii in numele si in contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M., in calitate de mandatar al Ministerului Finantelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili care respecta conditiile programului si se incadreaza in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit. Garantia in numele si in contul statului se acorda numai in situatia in care beneficiarul programului nu dispune de garantii suficiente pentru accesarea liniei de credit;

  Perioada de rambursare a creditelor cu dobanda subventionata si, dupa caz, cu garantie de stat este de maximum un an de la data acordarii liniei de credit.

  Linia de credit se poate prelungi pe perioada de valabilitate a programului.

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT:

Programul este multiannual, pe perioada 2011 - 2013.

INFORMATII SUPLIMENTARE:

www.aippimm.ro